صاحب امتياز نماد به نام وحيدرضا ميرزايي سوزن مي باشد.
شرکت خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي گلگشت با بيش 25 سال سابقه فعاليت مشاور صديق شما در امور مسافرت و جهانگردي